Zenzo

Obce, ktoré zaviedli selektívny zber odpadu od dverí k dverám (D2D), zažívajú výrazné zníženie miery zmesového komunálneho odpadu. Produkcia odpadu na obyvateľa v katalánskych obciach a mestách vykazuje priemerný pokles o 15,3 % (vážený priemer podľa obyvateľstva) v porovnaní s produkciou pred a po implementácii systému zberu odpadu D2D podľa štúdie, ktorú vykonalo združenie ENT v roku 2013.
Výsledky znižovania miery zmesového komunálneho odpadu dosiahnuté zavedením schém D2D sú uvedené nižšie.

RokProdukcia odpadu na obyvateľa: vážený priemer
(kg / obyvateľa za deň)
% Predchádzania vzniku odpadu
Rok pred implementáciou1572
Rok implementácie1438– 8,5 %
O 1 rok neskôr1341– 6,8 %
O 2 roky neskôr1 317– 1,7 %
O 3 roky neskôr1338+ 1,6 %
O 4 roky neskôr1371+ 2,4 %
O 5 rokov neskôr1307– 4,6 %
Celkom– 17,6 %
Tabuľka č. 1: Zníženie odpadu dosiahnuté po zavedení systémov zberu odpadu od D2D. Zahrnuté boli iba skúsenosti, keď sa zber od dverí  vzťahuje na viac ako 90 % populácie.
Obrázok č. 1: zníženie odpadu dosiahnuté po zavedení systémov zberu odpadu z domu

Pri porovnaní výsledkov dosiahnutých rôznymi typmi systémov zberu odpadu od dverí (D2D) sú výsledky v prípade schém D3D s dvoma frakciami nižšie , ako výsledky získané v schémach, v ktorých sa zhromažďuje viac frakcií zo zberu od dverí (obrázok č. 2).

Takéto zníženie produkcie odpadu nedosahuje žiaden iný systém

Niektoré z hlavných dôvodov:

Zabránim zberu iného, ako komunálneho odpadu – Zavedením zberu od dverí sa odstráni väčšina pouličných kontajnerov, a tak sa prestane zhromažďovať, ktorý sa v ňom nenachádzal legálne – ktorý bol týmto spôsobom nezákonne vyhadzovaný. Napríklad priemyselný odpad, odpad zo záhrad, bioodpad, stavebný odpad, atď. Keď sú pouličné kontajner odstránené, tieto formy nezákonnej likvidácie sú viditeľnejšie a tým ľahšie odhaliteľné.

Odpadová turistika – V oblasti odpadového hospodárstva je zodpovedná za malú časť celkového zníženia odpadu, ku ktorému dôjde pri zavedení systému zberu od dverí. Odpadová turistika nastáva, keď percento ľudí nesúhlasí so systémom odpadu vo svojom okolí, alebo meste a nepravidelne ukladajú svoj domáci odpad do pouličných kontajnerov umiestnených v blízkych mestách, alebo ho nezákonne odhadzujú v prírode – nelegálne skládky. Objem takéhoto odpadu je takmer zanedbateľný, no potenciálne veľmi viditeľný. Pri odhaľovaní tejto činnosti musia obce spolupracovať.

Zmena návykov obyvateľov – Zavedenie systému zberu triedeného odpadu od dverí si vyžaduje informačné kampane, ktoré musia osloviť celú populáciu. Tie môžu zahŕňať stretávanie sa s obyvateľstvom, rozhovory s manažmentom podnikov, so združeniami, komunitami, atď. Keď sú ľudia zodpovední za nakladanie s vlastným odpadom, sú si viac vedomí svojej vlastnej zodpovednosti za vyprodukovaný odpad a tiež environmentálnych dôsledkov nesprávneho nakladania s odpadmi. To vedie k zmenám v návykoch domácností – v obciach, kde funguje zber od dverí, ľudia do svojho každodenného správania začleňujú nové ekologické návyky: nákup výrobkov vo veľkom, s minimálnym obalovým materiálom, vyhýbanie sa výrobkom na jednom použitie, odmietnutie reklamy v poštovej schránke, atď.

Používanie prevzdušnených nádob – V niektorých obciach, kde systém zberu od dverí funguje, sú v domácnostiach povinne zavedené prevzdušnené koše s kompostovateľnými vrecami na zber biologického odpadu. Charakteristickým rysom kompostovateľných vriec je práve ich priedušnosť. Kombinované použitie kompostovateľných vriec a prevzdušnených nádob znižuje veľkú časť vlhkosti v biologickom odpade a dosahuje odparenie vody o 3 až 4 %. (Martin. P., „Dopady použitia kompostovateľného vaku pri nakladaní s biologickým odpadom“). Ďalej táto nepretržitá výmena vzduchu medzi odpadom  a prostredí redukuje anaeróbnu fermentáciu – hnilobu. To je pre používateľa jasnou výhodou – zníženie zápachov, plesní, múch a kondenzácie v koši.

Domáce kompostovanie – Stáva sa dôležitým nástrojom v oblasti predchádzania vzniku odpadu. Kompostér ročne zkompostuje v priemere 200 až 250 kg biologického a zeleného odpadu. Nakladanie s touto organickou hmotou znižuje množstvo odpadu pri zdroji. O toľko menej odpadu sa musí ďalej zbierať, prepravovať a spracovávať v zariadeniach na spracovanie biologického odpadu. Mnoho obcí so zavedeným systémom zberu od dverí propaguje domáce kompostovanie ako doplnkový prvok systému zberu odpadov.

Zber odpadu od dverí zavedený spolu so systémami odmeňovania – Odmeňovanie povzbudzuje ďalšiu účasť na triedenom zbere a dosahuje ešte väčšie zníženie odpadu. V systéme PAYT („plať za to, čo vyhodíš“) každá domácnosť a podnik zaplatí poplatok za odpad podľa jeho množstva a druhu, ktorý vytvára – na rozdiel od obvyklých paušálnych poplatkov za odpad, pri ktorých každý občan platí rovnako bez ohľadu na to, či odpad triedi, alebo nie. Tento systém vytvára silnú motiváciu v oblasti predchádzania vzniku odpadu a triedeného zberu odpadu  – čím menej odpadu vyprodukujete, tým menej zaplatíte. Väčšina z týchto systémov PAYT si vyžaduje implementáciu systému zberu od dverí. Čo sa týka Katalánska, systém PAYT tu uplatňujú mestá Argentona, Miravet a Rasquera. Z dôvodu zníženia odpadu vzniknutého pri zavádzaní systému zberu odpadu od dverí možno tento systém považovať za účinný spôsob predchádzania vzniku odpadu ktorý je úplne v súlade so súčasným právnym rámcom.