Zenzo

Z hľadiska environmentálnych cieľov je zber od dverí najlepším systémom zberu odpadu vhodným pre európsku hierarchiu odpadového hospodárstva. Oficiálne údaje pre systémy zberu od dverí uverejnené Katalánskou agentúrou pre odpady ukazujú, ako sa dosahujú a prekonávajú ciele triedeného zberu odpadu pre každú frakciu odpadu (biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad, papier a lepenka, plechovky a obaly, atď.) aj celosvetovo. Ciele odpadového hospodárstva nie sú utopické, zber od dverí ich dosahuje a prekonáva.

Podiely zberu triedeného odpadu by mohli dosiahnuť 85%

Využívaním zberu od dverí dosahuje triedený zber v obciach hodnotu medzi 60 – 85%. Skúsenosť ukazuje, že správanie a zvyky občanov sa v tomto ohľade naďalej upevňujú. Zber od dverí je vyspelý systém nakladania s odpadmi, ktorý je prispôsobiteľný a flexibilný pre konkrétne potreby samospráv a obyvateľov.

Zozbieraný organický odpad prevyšuje viac ako 250 gramov na obyvateľa za deň. Miera kvality by mohla dosiahnuť 99 %.

Obce so službou zberu od dverí zvyčajne dosahujú vyššie kvantitatívne miery triedeného zberu presahujúce 250 gramov na obyvateľa za deň. Z hľadiska kvality sa tiež preukázalo, že je výrazne vyššia v obciach s triedeným zberom od dverí, s priemernými hodnotami menej, ako 10 % vytriediteľných zložiek, alebo dosahujúcimi takmer absolútnu čistotu v prípade použitia kompostovateľných vriec. Na druhej strane doterajšie experimenty ukazujú, že systém zberu od dverí dokáže znížiť množstvo zostávajúcej frakcie ešte výraznejšie.

Údaje o systéme zberu od dverí

Organický odpad sa obvykle zhromažďuje trikrát, alebo štyrikrát týždenne. Zvyšok odpadu sa zhromažďuje iba raz alebo dvakrát týždenne. Zber od dverí nie je drahší, ako akýkoľvek iný systém selektívneho zberu odpadu. Systém zberu od dverí odpadu prináša tieto pozitíva: nízka frekvencia zberu zmesového odpadu, prerozdeľovanie zdrojov na zvýšenie zozbieraného organického odpadu, vyhýbanie sa ekonomicky nákladnému čisteniu a údržbe pouličných kontajnerov, zvyšovanie nákladov na konečné čistenie a rast príjmov z recyklácie. Niektoré miestne orgány tiež zaväzujú občanov používať kompostovateľné vrecia. Tieto vrecia umožňujú zvýšiť konečnú kvalitu kompostu.