Zenzo
Kľúčové informácie o regióne Benátsko

Región Benátsko sa nachádza na severovýchode Talianska a pozostáva z 575 obcí s celkovým počtom 4,91 milióna obyvateľov. Je to jeden z regiónov Talianska s najvyšším HDP a s výraznou prítomnosťou turistov (Benátky, južné Dolomity a Gardské jazero patria medzi najznámejšie turistické atrakcie). Spoločnosť Altereko v posledných 20 rokoch intenzívne spolupracovala s rôznymi obcami, miestnymi orgánmi a environmentálnymi mimovládnymi organizáciami na podpore separovaného zberu a recyklácie KO (komunálneho odpadu).

Kľúčové údaje o nakladaní s KO v regióne Benátsko

Všetky údaje sa týkajú roku 2017 a údaje o produkcii KO sú prevzaté z oficiálnej databázy regionálnej agentúry na ochranu životného prostredia. Priemerná produkcia KO v Benátsku je 1,24 kg na obyvateľa za deň, pričom je toto množstvo za posledných 5 rokov takmer konštantné. Celkové množstvo vyrobeného KO je asi 2,22×106 t/rok. Miera separovaného zberu1 KO je 73,6 % a teda je podstatne vyššia porovnaní s národnou výkonnosťou Talianska 47,5 %. Obce v Benátsku začali zavádzať systémy separovaného zberu priamo pred dverami od konca deväťdesiatych rokov; napriek tomu sa v súčasnosti uplatňujú 4 rôzne typy systémov zberu (podľa rozhodnutia jednotlivých obcí), čo umožňuje porovnávať výkonnosť rôznych systémov a súlad s národnými cieľmi a / alebo cieľmi právnych predpisov EÚ pre separovaný zber a recykláciu. Tieto údaje sú prevzaté z Národnej správy agentúry na ochranu životného prostredia Vyššieho inštitútu pre ochranu a výskum životného prostredia roku 2018.

Posúdenie separovaného zberu podľa rôznych systémov zberu

Posúdenie sa vykonáva klasifikáciou obcí podľa troch hlavných parametrov, ktoré opisujú, ako sa KO zhromažďuje v domácnostiach (a obchodných činnostiach) a aký druh poplatku za odpad sa uplatňuje; parametre sú uvedené v tabuľke nižšie.

Separovaný zber biologického odpaduSystém zberuPoplatok za odpad
ÁnoŠtandardný = cestné kontajneryPaušálna sadzba
NieOd dverí (D2D) = zber pri dveráchPlatby za konkrétne množstvá odpadov

Táto klasifikácia umožňuje vyhodnotiť výkonnosť 513 obcí s počtom 4,1 milióna obyvateľov. Najväčšia obec má takmer 260.000 obyvateľov, zatiaľ čo najmenšia má 130 obyvateľov.

Podľa vyššie uvedenej klasifikácie možno nájsť nasledujúce systémy nakladania s komunálnym odpadom (KO):

  1. Štandardný zber pomocou cestných kontajnerov: zmesového odpadu, odpadu z obalov a suchých recyklovateľných materiálov, ale bez biologického odpadu
  2. Štandardný zber pomocou cestných kontajnerov: zmesového odpadu, odpadu z obalov a suchých recyklovateľných materiálov a so separovaným zberom biologického odpadu
  3. Zber od dverí: zmesový odpad, biologický odpad a jeden druh alebo viac druhov odpadov z obalov (alebo suchých recyklovateľných materiálov)
  4. Zber od dverí: zmesový odpad, biologický odpad a hlavné druhy odpadov z obalov (alebo suchých recyklovateľných materiálov) vrátane papiera, plastov, plechoviek a skla a vrátane poplatkov PAYT (=Pay as you throw = Platby za konkrétne množstvá odpadov)

Ak obce uplatňujú paušálny poplatok za odpad, tento nezávisí od množstva recyklácie jednej domácnosti. V súčasnosti sa poplatky PAYT uplatňujú iba v súvislosti so zberom od dverí a tieto poplatky / náklady sú založené na objeme a závisia od množstva zmesového odpadu vyprodukovaného v jednotlivých domácnostiach. Keďže je počet obcí bez zberu biologického odpadu v roku 2017 nízky (v databáze sú iba 4 prípady), zobrali sme na porovnanie údaje obcí v tom istom regióne v roku 2006 (s 58 prípadmi v databáze). To isté platí pre obce v roku 2017 so štandardným zberom vrátane separovaného zberu biologického odpadu. V tomto prieskume sa teda posudzuje spolu 611 údajov. Nasledujúci obrázok porovnáva priemernú produkciu KO (vyjadrenú v kg na obyvateľa a rok) v obciach uplatňujúcich jeden zo štyroch vyššie opísaných systémov nakladania s KO a porovnáva produkciu odpadu so separovaným zberom (vyjadrené ako % separovane zozbieraného toku odpadu v porovnaní s celkovou produkciou KO). Obrázok jasne ukazuje, že:

Štandard bez biologického odpadu: Obce bez zberu biologického odpadu dosahujú nedostatočnú mieru separovaného zberu (menej než 30%).

Štandard s biologickým odpadom: Obce so štandardným zberom pomocou cestných kontajnerov a so separovaným zberom biologického odpadu sú schopné odviesť takmer 40% KO na recykláciu, ale celkový vyprodukovaný KO je výrazne nad množstvami zaregistrovanými v zberoch od dverí.

Zber biologického odpadu od dverí (D2D): Obce so zberom od dverí dosahujú mieru separovaného zberu 70% a viac, čím spĺňajú národné ciele Talianska pre separovaný zber a sú v súlade s cieľmi EÚ pre recykláciu na rok 2030.

Integrovaný zber biologického odpadu od dverí: Integrované systémy zberu od dverí kombinované s poplatkom PAYT vedú k výraznému zníženiu produkcie zmesového odpadu a tým aj celkového množstva KO, zatiaľ čo miera separovaného zberu sa mierne zvyšuje v porovnaní so zberom od dverí s paušálnymi poplatkami.