Zenzo

V sardínskom meste Alghero sa odpady zbierajú systémom „od dverí k dverám“. Namiesto vzdialených kontajnerov sa odpady zbierajú pri každom dome. Pre kuchynský bioodpad má každá domácnosť hnedú nádobu s menom – podobne to platí i pre sklo. Plasty sa zbierajú do priehľadných vriec, aby bolo možné rozoznať nečistoty. V deň vývozu sa nádoba/vrece jednoducho umiestni pred vchod. Vývoz bioodpadu prebieha až 3x do týždňa, pričom zmesový komunálny odpad sa zbiera iba 1x týždenne. Podobný vrecový systém majú pre rodinné domy zavedený aj viaceré obce na Slovensku. Zber kuchynského  odpadu je zatiaľ veľmi zriedkavý, nedávno ho zaviedli napríklad v Žiari nad Hronom, alebo v obci Trnavá Hora. Od roku 2021 však bude povinný na celom Slovensku s výnimkou obcí, kde 100% obyvateľov kompostuje, alebo obec energeticky zhodnocuje. Systém zberu odpadov od dverí k dverám (D2D) preukázateľne zvyšuje mieru triedenia a kvalitu jednotlivých materiálov pre následnú recykláciu.

Zdroj: IEP – Inštitút environmentálnej politiky