Zenzo

V provincii Treviso, situovanej v severnom Taliansku sa o odpad stará verejná spoločnosť Contarina. Dnes je tento región špičkou Európske Únie v prevencii vytvárania odpadu a v recyklovaní. Ako sa v Trevise podarilo zvýšiť mieru recyklácie na dvojnásobok priemeru EÚ a pritom generovať päťnásobne menej zmesového komunálneho odpadu?

Čo stojí za týmto úspechom?

Veneto je jedným z dvadsiatich talianskych regiónov. Žije tu o niečo menej, ako päť miliónov obyvateľov, no so svojou 65 %nou mierou recyklácie odpadu zvyšok krajiny s prehľadom predbieha. V tomto regióne sa nachádza provincia Treviso, kde má nakladanie s odpadmi v rukách verejná spoločnosť Contarina. Obsluhuje územie s 554 000 obyvateľmi v rámci 50 samospráv, kde sa podarilo dosiahnuť úžasné výsledky. Triedenie odpadu pri zdroji sa tu pohybuje na úrovni 85 % a priemerný obyvateľ vytvorí za rok iba 53 kg zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s EÚ, kde sa triedenie odpadu pri zdroji pohybuje na úrovni 42 % a kde v priemere obyvateľ za rok vytvorí 258 kg zmesového komunálneho odpadu ide o vzorový príklad úspešného nakladania s odpadom. Z Contariny nerobia zero-waste šampióna iba čísla, ale aj jej odhodlanie k neustálemu sebazdokonaľovaniu a tiež napĺňanie podstaty slovného spojenia „zero-waste“. Do roku 2022 si spoločnosť dáva odvážny cieľ – dosiahnuť 96,7 %-nú mieru recyklácie svojho odpadu a redukovať zmesový komunálny odpad o ďalších 10 kg na obyvateľa za rok.

Contarine sa podarilo každoročne zvyšovať mieru recyklácie aj vďaka vôli provincie, ktorá v roku 2005 rozhodla o odklone od systému spaľovania odpadov. Neskôr sa toto rozhodnutie ukázalo ako smerodajné pre čo najúspešnejšie obnovovanie hodnoty odpadu. Bez nutnosti posielať odpad do spaľovne a zároveň pri tlaku posilňovať recykláciu Contarina pokračovala v zvyšovaní miery recyklácie, kým iné spoločnosti v tomto ohľade stagnovali. Boli totiž viazané zmluvami, podľa ktorých ak nedodajú spaľovni odpad, musia ju finančne kompenzovať. Druhou dôležitou ingredienciou úspechu bola určite priaznivá politická vôľa. Tento bod je skutočne dôležitý, pretože starostovia z päťdesiatich samospráv a rôznych politických strán vedeli prísť k spoločnej dohode o nakladaní s odpadmi. Podstatnou súčasťou zero-waste mentality je obyčajný zdravý rozum a dobrý manažment, ktorý môže samosprávu nasmerovať k environmentálnym cieľom a finančným úsporám. Manažment spravujúci odpadové hospodárstvo v tomto regióne bol skutočne veľmi efektívny. Tvoril ho tým profesionálov, ktorý pracovali s cieľom posúvať sa tým správnym smerom a nikdy neprestať systém optimalizovať napriek faktu, že s viacerými aktivitami a zmenami v danom regióne ešte nikto skúsenosti nemal. Žiaden ambiciózny projekt sa nezaobíde bez podpory a odborného poradenstva. Contarina sa spoľahla na podporu expertov z oblasti zero-waste, ktorí významnou mierou pomohli tento projekt uskutočniť.

Contarina

Contarina je verejná spoločnosť, ktorej vlastníkmi sú Spoločenstvo Priula (Consorzio Intercomunale Priula) a Spoločenstvo TrevisoTre (TvTre), ktoré spolu reprezentujú 50 samospráv. Contarina začala v roku 1989 ako polosúkromný – poloverejný podnik, ponúkajúci služby piatim samosprávam v Spoločenstve Priula a krok po kroku svoju pôsobnosť rozširovala na čoraz viac samospráv, starajúc sa o ich odpadové hospodárstvo. V roku 2006 Spoločenstvo TvTre vstupuje do vlastníctva Contariny, navyšuje počet jej obstarávaných samospráv a získava vo firme 40 %ný podiel. Contarina sa stáva 100 % verejnou spoločnosťou. Každý deň Contarina svojou prácou smeruje k navyšovaniu miery triedeného zberu, k redukcii celkovo vyprodukovaného odpadu (najmä k znižovaniu nerecyklovateľnej zložky odpadu), k zvyšovaniu kvality vyzbieranej recyklovateľnej zložky a k zlepšovaniu vlastných služieb. Spoločnosť má na starosti taktiež strediská, ktoré spracovávajú nerecyklovateľný pevný komunálny a biologicky rozložiteľný odpad. Momentálne Contarina realizuje dve nové strediská na spracovávanie recyklovateľného odpadu a recyklovanie absorpčných produktov pre osobnú potrebu. Contarina samosprávam sprostredkováva služby ako zber odpadu a jeho následné spracovanie, ale taktiež aj rôzne technické služby pre mestá (čistenie ulíc, starostlivosť o mestskú zeleň, zber špeciálneho a nebezpečného odpadu, pohrebné a cintorínske služby). Úspech tejto spoločnosti je výsledkom niekoľkých faktorov:

 • úspešné triedenie odpadu pri zdroji
 • stimuly pre redukciu tvorby odpadu spojené so systémom „plať za to, čo vyhodíš“ (Pay As You Throw – PAYT)
 • transparentnosť a účinnosť
 • politická vôľa a odhodlanie neustále vylepšovať systém
 • integrovaný systém odpadového hospodárstva

Za účelom dosiahnutia výbornej 85 %nej miery triedeného zberu musí systém byť extrémny účinný. To môže byť dosiahnuté intenzívnym a prispôsobeným zberom odpadu v kombinácii so systémom PAYT. Pevný komunálny odpad je zbieraný v šiestich hlavných odpadových prúdoch – pevný zmesový komunálny odpad, kuchynský odpad, odpad zo záhrad, papier a lepenka, sklo, plasty a plechovky. V niektorých samosprávach sa sklenený zbiera spolu s plastovým odpadom a plechovkami. Obyvatelia tento viacdruhový triedený odpad vhadzujú do špeciálnych farebne označených smetiakov, pričom sa tento odpad odváža klasicky zo stojiska smetiarskym autom a neplatia zaň. Zber rozličných druhov odpadu sa uskutočňuje v rozdielne dni v týždni. Najčastejšie zbieraný druh odpadu je zároveň tým najdôležitejším a v našom prípade ním je kuchynský odpad. Menej často sa zbiera zmesový komunálny odpad, ktorého objem taktiež nie je signifikantný. Papier, odpad zo záhrad a iné recyklovateľné zložky odpadu sú zbierané raz, až tri krát za týždeň. Pouličný zber odpadu je posilnený tiež eko centrami – centrami vybavenými veľkokapacitnými kontajnermi, vhodnými pre zbavovanie sa ostatných, menej bežných druhov odpadu – od elektronického, až po nebezpečný odpad.

PAYT: čím menej odpadu vyprodukujete, o to menej zaplatíte

Ďalším základným princípom „Contarina modelu“ je to, že cena za službu užívateľovi (rodina, domácnosť, spoločnosť, združenie a pod.) je priamoúmerná množstvu vyprodukovaného odpadu. Tento fakt je motiváciou k udržateľnému správaniu a minimalizovaniu produkcie odpadu, ako aj k posilneniu domáceho kompostovania. Tieto skutočnosti rozdeľujú cenu za odpadové služby na dve polovice. Jednou je fixná čiastka a druhou tá variabilná. Fixná čiastka závisí od počtu členov konkrétnej domácnosti, kým tá variabilná je vypočítavaná na základe dvoch premenných. Jedna je navyšovaná počtom vyprázdňovania vašej nádoby na zmesový komunálny odpad. Druhá premenná zas znižuje celkovú cenu za odpadové služby a platí pre domácnosti, ktoré kompostujú. Táto premenná znižuje hodnotu variabilnej časti poplatku za odpad o 30 %.

Ako princípy zero waste šetria financie a tvoria pracovné miesta?

Environmentálny program Spojených národov považuje takzvané „zelené profesie“ za jedny z najsľubnejším potenciálom pre rast v blízkej budúcnosti. Zamestnanci spoločnosti Contarina sú súčasťou týchto zelených profesií a prispeli k rozvoju spoločnosti, ktorá nielenže zveľaďuje svoje okolie, ale tiež posúva ľudí, ktorí v nej pracujú. V roku 2014 v meste Treviso Contarina vytvorila 26 nových pracovných pozícií. Spoločnosť chce taktiež ponúkať služby so zameraním na ich sociálny dopad. V rámci mnohých služieb (napr. upratovanie, práce spojené s eko centrami, údržba mestskej zelene) Contarina spolupracuje so sociálnymi pracovníkmi, ktorí túto prácu sprostredkúvajú pracovne znevýhodneným občanom. Odhodlanie Contariny v tejto oblasti pokračuje aj cez implementáciu sociálnych projektov, ktoré propagujú reintegráciu dlhodobo nezamestnaných. Tento spôsob manažovania pracovnej sily vytvára priaznivý efekt, ktorý sa odráža nielen v medziach nakladania s odpadmi. Tento systém sa dotýka aj životného prostredia, lokálnej ekonomiky a individuálnych ľudských osudov.

Percentuálny podiel triedeného zberu v roku 2013 bol v samosprávach, kde sa o odpad stará Contarina, na úrovni až 85 %. V niektorých samosprávach šlo až o 90 %ný podiel, pričom tieto skvelé čísla môže národný priemer iba ticho závidieť. Priemerný percentuálny podiel triedeného zberu v Taliansku sa pohybuje okolo 42 %, no pre oblasť Veneto, ktorá je domovom pre cca 5 miliónov obyvateľov, je to 65 %, čo je stále najvyšší regionálny priemer v krajine. I produkcia zmesového komunálneho odpadu (kg / obyvateľ / rok), ktorý sa už ďalej zrecyklovať nedá, dosiahla optimálnu úroveň. Priemerný obyvateľ samosprávy, kde sa o odpad stará Contarina, produkuje ročne iba cca 53 kg zmesového komunálneho odpadu. Posilnenie triedenia a tým pádom zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu pomáha znižovať ceny za odpadové služby, ktoré sú v priemere na úrovni 178 € na domácnosť za rok v Priule. Ak porovnávame ceny za odpad so zvyškom Talianska, šetrenie financií v dôsledku správneho manažmentu a recyklovania môžeme vidieť i na strane platcov daní. Za posledných 15 rokov stúpli poplatky za odpadové služby sprostredkované Contarinou len o 8 %, kým na celonárodnej úrovni tieto poplatky za rovnaké obdobie stúpli o 70 %.

Transparentnosť – kľúč k neustálemu vylepšovaniu systému

Je dôležité, aby obyvatelia mali jasný obraz o tom, ako systém funguje. Len takto môže motivácia za správne odpadové správanie dosiahnuť svoje ciele. Z transparentnosti systému taktiež čerpajú tí, ktorí sú zodpovední za jeho vylepšovanie a optimalizovanie. Ak chceme pracovať s dátami a týmto spôsobom vylepšovať procesy, musíme poznať všetky dôležité detaily. Tento informačný systém pozostáva z databázy, kde sú zhromaždené dáta o jednotlivých užívateľoch spolu s ich geografickou polohou, so zbernými nádobami, ktoré využívajú, zaznamenané počty zberov odpadu a ďalšie informácie. Táto unikátna databáza dovoľuje užívateľom kontrolovať cez internet vlastné dáta spojené s odpadovými službami, a tiež reportovať akékoľvek nezrovnalosti.

Od spaľovania odpadu k zero waste

Posledných desať rokov už Contarina pre prácu so zmesovým komunálnym odpadom používa mechanicko-biologické ošetrovanie (MBT). Výsledkom takéhoto ošetrenia je premena 33 % zmesového komunálneho odpadu na palivo získané z odpadu, ktoré je následne spálené a použité na obnovu použitej energie. Pomocou tohto paliva sa tiež zvyšok nízkokalorického odpadu posiela na skládku. Každopádne, s osvojovaním zero waste princípov prichádza aj snaha o čo najväčšie využitie tohto odpadu v budúcnosti. Na rok 2015 Contarina plánovala výstavbu strediska pre obnovu materiálov a biologické ošetrovanie odpadu (MRBT), ktoré je oveľa účinnejšie v obnovovaní materiálov zo zmesového komunálneho odpadu pre recyklačné účely.

S novým systémom riadiacim nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom je možné redukovať zvyšnú, ďalej nevyužiteľnú časť odpadu až na 46,5 % z celkového množstva zmesového komunálneho odpadu. 85 % odpadu je separovaných pri zdroji, a tým pádom ostáva 15 % zvyšného – zmesového komunálneho odpadu, ktorý tvorí v priemere 53 kg na obyvateľa za rok. Týchto 15 % ďalej tento systém spracuje a z tohto množstva zostane iba 46,5 %. To znamená, že na skládku sa posiela iba cca 24 kg (46,5 % z 53 kg) na obyvateľa za rok. V porovnaní so spaľovaním, alebo skládkovaním tento systém robí odpad viditeľným pre výskumníkov a inžinierov, ktorí môžu ďalej vylepšovať procesy takéhoto nakladania s odpadmi.

Ako keby získavanie hodnotných materiálov zo zmesového komunálneho odpadu už tak nebolo prelomové, tento systém pracuje na báze studeného ošetrovania a je oveľa viac šetrný k zdraviu a peňaženkám občanov, ako ktorýkoľvek spôsob spaľovania odpadov. Taktiež investícia do vybavenia potrebného pre zabezpečenie takýchto alternatívnych procesov je viacnásobne lacnejšia, ako spaľovanie (4 až 5 krát lacnejšia v rámci rovnakého množstva spracovaného odpadu).

Budúce ciele a zero waste

Contarina už teraz dosahuje úžasné výsledky, no neustále mieri ďalej a v hľadáčiku má čo najvernejšie naplnenie definície zero waste – nekončiacu snahu o redukovanie odpadu. Starostovia samospráv na čele tejto verejnej spoločnosti sa k cieľu Zero Waste osobne zaviazali a do roku 2022 si určili tieto ciele:

 • zredukovať celkový objem odpadu vyprodukovaný obyvateľom za rok na 280 kg (priemer v EU z roku 2012 je 492 kg)
 • zredukovať množstvo zmesového komunálneho odpadu na 10 kg na obyvateľa za rok (priemer v EU z roku 2012 je 285 kg)
 • dosiahnuť triedený zber na úrovni 96,7 %
 • zvýšiť zapojenie sa do domáceho kompostovania na 80 % v porovnaní so situáciou pri vytváraní týchto záväzkov (40 %)
 • pokračovať v optimalizovaní aktivít pre účely šetrenia energie a fosílnych palív
 • podporovať verejné a súkromné iniciatívy v zakladaní centier pre zber triedeného odpadu a vo zvyšovaní uvedomelosti o redukcii odpadu a o recyklovaní
 • propagovať „Zero Kilometer“ politiku zvýhodňujúcu lokálne potraviny za účelom podpory lokálnych produktov, ktorá taktiež zníži objem obalového odpadu
 • založiť „Zero Waste Pozorovateľňu“ s cieľom neustále monitorovať frakciu zmesového komunálneho odpadu za účelom optimalizovania procesov nakladania s odpadmi

Zdroj: https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/10/zero_waste_europe_cs4_contarina_en.pdf