Zenzo

Téma odpadového hospodárstva sa cudzím slovám naozaj nebráni a tak si radšej na začiatok vysvetlime ich význam. PAYT je skratka pre „Pay as you throw“, čo v preklade znamená „plať za to, čo vyhodíš“. Logické, nie? A nie len to – je to výhodné ako pre ľudí, tak pre mestá a životné prostredie. V tomto článku uvedieme príklady z praxe a fungovanie princípov PAYT a D2D (door to door – zber odpadu od dverí k dverám). Pozrieme sa tiež na ekonomiku za týmto druhom zberu a spôsoby, akými vie byť zvýšená miera vytriedenia odpadu a recyklácie.

Pre viaceré krajiny Európskej Únie princípy PAYT už dávno nie sú neznáme. Základy tohto systému sú tu založené na už existujúcej praxi komunitnej a medzinárodnej environmentálnej politiky – princíp „polluter pays – znečisťovateľ platí“ a „shared responsibility principle – systém rozšírenej zodpovednosti“. Článok 14 nariadenia 2008/98/EC tvrdí, že ceny nakladania s odpadmi sú kryté prvotným výrobcom, alebo aktuálnym majiteľom, alebo predošlým majiteľom odpadu. Toto nariadenie bolo pred časom pozmenené nariadením 2018/851/EU z 30.5.2018, ktoré svojím obsahom kladie základy princípov obehového hospodárstva. Tá má za účel zvýšiť mieru udržateľnosti výroby, obnoviteľnosť zdrojov a minimalizovanie produkcie odpadu. Zmeny v týchto nariadeniach sa týkajú odpadového hospodárstva, opakovaného používania, triedenia, recyklovania a obnovovania energie.

Nové komunitné smernice v článku 4 Nariadenia 2008/98/CE hovoria o nových princípoch nakladania s odpadmi: „Členské štáty majú využiť ekonomické nástroje a iné prostriedky pre stimulovanie princípu hierarchie odpadov. Ide o nástroje spomenuté v Dodatku IV k Nariadeniu 2008/98/EC, alebo iné vhodné nástroje a alternatívy.” Spomedzi rôznych ekonomických nástrojov pre motiváciu k aplikácii princípov hierarchie odpadov (spísaných v Článku 4, odsek 3 Nariadenia 2008/98/CE), je dôležité spomenúť prevzatie rôznych finančných a rozpočtových nástrojov, ktorými sú aj spomínané postupy princípu PAYT („plať za to, čo vyhodíš“). Tie robia výrobcov finančne zodpovedných za množstvo odpadu, ktorý produkujú a tiež motivujú k zvýšeniu triedenia recyklovateľného odpadu pri zdroji jeho vzniku, ako aj k znižovaniu objemu nevytriedeného odpadu. Najnovšie úpravy európskeho práva sú založené na trhových nástrojoch pre využitie v odpadovom hospodárstve a zamerané sú na zodpovednosť výrobcov, princíp PAYT a dane a pokuty zo skládkovania a spaľovania.

Ukazuje sa, že kroky Európskej komisie smerom k osvojeniu si Nariadenia 2018/851/EU z 30.5.2018, zahŕňajúce postupy PAYT sú skutočne efektívne. V oblastiach, kde sú tieto postupy aplikované, občania vyvíjajú väčšiu snahu znižovať produkciu ich odpadu a zároveň sú oveľa viac zapojení do triedeného zberu.

Osvojovanie si PAYT vo vybraných členských krajinách

Namiesto zdĺhavého súhrnu fungovania PAYT v 28 krajinách Európskej Únie dávame do popredia konkrétne spôsoby, ktorými bol tento systém aplikovaný v konkrétnych členských krajinách. V tejto analýze sa zameriame na ceny za odpad pre domácnosti, pričom nebudeme zohľadňovať komerčných užívateľov. Výška jednotlivých čiastok, ktoré domácnosti platia taktiež nebude analyzovaná. Momentálne 17 členských krajín využíva PAYT systém pre manažovanie ich odpadového hospodárstva, avšak iba niektoré (Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Írsko) tento systém systematicky aplikovali pre všetky ich regióny. Percento populácie, ktorého sa PAYT týka, je variabilné a jeho hodnota je iba približná. Môže sa pohybovať medzi limitovaným podielom domácností (napríklad v Taliansku, Veľkej Británii, alebo v Španielsku – kde je systém použitý iba v Katalánsku), až po 20% domácností v Holandsku, 40 % v Luxembursku, až po celonárodné využitie v Rakúsku, Fínsku, Írsku a Nemecku.

Ak sa pozrieme na spôsob, akým je zber odpadu uskutočňovaný, musíme si všimnúť, že PAYT je vo väčšine prípadoch aplikovaný na základe objemu odpadu a/alebo frekvencie jeho zberu z domácností. Pričom prípady, pri ktorých sa PAYT zameriava na hmotnosť vyzbieraného odpadu sú zriedkavé. Viaceré členské štáty si osvojili zmiešaný systém, ktorý využíva rôzne postupy k registrovaniu zberu odpadov z jednotlivých domácností, alebo k identifikácii majiteľa odpadu. Daňový základ a výška poplatku za odpad sa líši v každom členskom štáte, čo znamená, že metódy aplikácie tejto odpadovej politiky sa líšia a nedajú sa medzi sebou objektívne porovnávať. Preto rozdiely vo veľkosti poplatkov za odpad účtované pri aplikácii PAYT systému nebudeme hlbšie analyzovať. Prístup založený na objeme odpadu je aplikovaný oveľa častejšie, ako prístup založený na hmotnosti odpadu. Tento fakt hovorí o tom, že i relatívne jednoduchá infraštruktúra môže byť natoľko efektívna, aby zmenila správanie domácností produkujúcich odpad a tým uskutočnila ciele kladené na komunálny odpad v rámci jeho redukcie a triedenia.

Aplikácia PAYT vo vybraných členských štátoch EU

Členský štátAplikovaný PAYTRozsah aplikácieTyp schémy
ATánonárodnáObjem, frekvencia
BEánoregionálnaObjem, frekvencia, hmotnosť
CZánolokálna (jednotlivé samosprávy
Objem, frekvencia
DEánonárodnáObjem, frekvencia, hmotnosť
DKánolokálna (jednotlivé samosprávy
Hmotnosť
EEáno
Národná (nie všetky samosprávy)

Objem, frekvencia
ESánoLokálna (jednotlivé samosprávy v Katalánsku)
Objem
FIáno
Národná

Objem, frekvencia
FRáno
Lokálna (cca 50 samospráv)

Objem, frekvencia, hmotnosť
IEáno
Národná (nie všetky samosprávy)

Objem, frekvencia
ITáno
Lokálna (jednotlivé samosprávy – cca 2 milióny obyv.)
Objem, frekvencia
LUánoLokálna (jednotlivé samosprávy – cca 20% obyv.)
Objem, frekvencia, hmotnosť
NLáno
Lokálna (jednotlivé samosprávy cca 20% obyv.)

Objem, frekvencia
SEáno
Lokálna – jednotlivé samosprávy cca 10% obyv.)
Objem, frekvencia
FIáno
Národná

Objem, frekvencia, hmotnosť
SIáno
Národná

Objem, frekvencia
SKáno
Lokálna

Objem, hmotnosť
UKáno
Iba v izolovaných prípadoch

Objem

Rozanalyzujeme si spôsoby, ktorými niektoré členské štáty (Rakúsko, Fínsko, Nemecko, Írsko a Taliansko) PAYT aplikujú. Ide o krajiny s dnes najrozvinutejšími a v najväčšej miere aplikovanými postupmi pre PAYT. Spomenieme taktiež špecifické prípady aplikácie PAYT zamerané na situáciu, kde je PAYT uvedený vo veľkých mestách. V tomto prípade však nebudeme zachádzať do detailov individuálnych prípadov.

PAYT v Rakúsku

Vo všeobecnosti sú poplatky za odpad vytvárané podľa objemu kontajnera pre zber komunálneho odpadu z domácností a frekvencie jeho vyprázdňovania. Tento postup je zavádzaný na ročnej báze, a frekvencia tohto zberu sa môže pohybovať od týždenných intervalov, až po mesačné. Rozšírenie tejto frekvencie bolo umožnené zavedením zberu kuchynského odpadu a/alebo tiež osvojením domáceho kompostovania  v prevažne vidieckych oblastiach. V niektorých samosprávach a mestách v Rakúsku (napr. Innsbruck) bol uvedený poplatok za odpad založený na jeho objeme. Platí ako pre komunálny, tak i triedený odpad a bioodpad. Je dôležité sa zamerať tiež na to, že v mestách s vertikálnou architektúrou (mrakodrapy, výškové obytné domy) je PAYT aplikovaný tiež na jednotlivých poschodiach a cena sa vypočítava i pre samostatné obytné jednotky v závislosti od ich rozlohy.

PAYT vo Fínsku

Poplatky za odpad tu tvorí fixná čiastka, ktorá sa odvíja od typu domácnosti/individuality a premennej, ktorá je súčasťou PAYT – krytie nákladov za odvážanie odpadu a prístupu k centralizovaným miestam transportu odpadu.

PAYT v Nemecku

Federatívna legislatíva priamo nevyžaduje aplikáciu PAYT. Aplikovanie PAYT je ale nepriamo požadovaná legislatívou jednotlivých regiónov, podľa ktorých poplatky za odpad majú slúžiť ako prevencia pri predchádzaní nadmerného vzniku odpadov (Odpadové regulácie Berlína a Saska). Metódy aplikácie sú založené na prístupe merania objemu odpadu (kontajnery a vrecia), skúsenostiach s frekvenciou zberu (najmä komunálneho odpadu a niekedy i kuchynského odpadu) a skúsenostiach, kde je braná do úvahy i hmotnosť odpadu. Vo väčšine prípadov/sídiel je na zber komunálneho odpadu aplikovaný objemovo-frekvenčný prístup. Preto je ročné vyúčtovanie pre jednotlivých užívateľov všeobecne generované objemom kontajnera/zbernej nádoby patriacej užívateľovi a frekvencie jej vyprázdňovania. V Mníchove je PAYT systém založený na objeme komunálneho odpadu a frekvencii vyprázdňovania zberných nádob, kým v Aschaffenburgu je PAYT aplikovaný na báze hmotnosti odpadu.

PAYT v Írsku

Írska celonárodná legislatíva aplikuje PAYT už od roku 2005, aj keď nie v každom okrese sa ju darí uplatňovať na 100%. Odvážanie odpadov je tu založené na objemoch priradených jednotlivcom a na frekvencii vyprázdňovania zberných nádob, meraných na základe označenia konkrétnej nádoby a na hmotnosti odnášaného odpadu. Privatizácia zberu mestského komunálneho odpadu viedla k rozvoju špecifických a priamych zmluvných vzťahov domácností a jednotlivcov a zároveň aj k rozšírenej aplikácii poplatkov plynúcich z PAYT pre sprostredkované služby. V Dubline ponúka niekoľko súkromných spoločností službu zberu odpadu od dverí k dverám za cenu, ktorá je založená na frekvencii vyprázdňovania zberných nádob a maximálnej totálnej hmotnosti vyzbieraného odpadu.

PAYT v Taliansku

PAYT v Taliansku bol uvedený do praxe už v roku 1997, ako súčasť Norma Quadro sui rifiuti , ale doteraz bol osvojený iba niekoľkými individuálnymi samosprávami, zoskupeniami samospráv a časťou väčších miest (napr. Bolzano, Parma, Mantua, Treviso, atď…). Momentálne odhadujeme, že cca 3 až 4 miliónov obyvateľov Talianska je zapojených do PAYT systému. Aplikácia PAYT takmer v každom prípade súvisí s objemom zmesového komunálneho  odpadu. Za posledných desať rokov boli pre účely detekcie vyprázdňovania kontajnerov a ich identifikácie použité elektronické zariadenia – vysokofrekvenčné RFID nálepky v kombinácii s GPS lokalizáciou miesta vyprázdňovania. Vo všeobecnosti je PAYT vo väčšine prípadov aplikovaný na  typ zberu od dverí za účasti systematického triedeného zberu kuchynského odpadu. V sporadických prípadoch, kedy sú poplatky vypočítavané na základe hmotnosti, konkrétne schémy prichádzajú do platnosti na centralizovaných lokáciách, ktoré sú niekedy vybavené zariadeniami na redukovanie objemu odpadu. Mestá Parma, Treviso, Forli a Bolzano aplikujú poplatky PAYT založené na objeme vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu. V meste Bressanone sa poplatky PAYT aplikujú na báze objemu komunálneho odpadu a jeho hmotnosti.

Vplyv PAYT na recykláciu a redukciu odpadu

Nasledujúce analýzy sa týkajú troch pilotných samospráv v severnom Taliansku, kde opatrenia pre nakladanie s komunálnym odpadom z domácností boli uvedené do platnosti v roku 2015 spoločne s prepojením so zberom odpadu od dverí k dverám. Zber komunálneho odpadu z domácností v samosprávach B a C funguje za použitia 40 litrových košov (jeden pre domácnosť) a v samosprávach A za použitia polyetylénových vriec.

Samospráva ASamospráva BSamospráva C
10 – 20 000 obyvateľov
10 – 20 000 obyvateľov

10 000 obyvateľov
Zber zmesového, kuchynského a obalového odpadu od dveríZber zmesového, kuchynského a obalového odpadu od dverí k dverámZber zmesového, kuchynského a obalového odpadu od dverí k dverám
Zmesový odpad zbieraný pomocou PE vriec + RFID pri vchodoch, 1/2 týždňaZmesový odpad zbieraný pomocou košov + RFID pri vchodoch, 1/2 týždňa & pohotovostný bodZmesový odpad zbieraný pomocou košov + RFID , 1/2 týždňa
Služba na odvoz komunálneho odpadu riadená okresnou autoritou odpadu riadená okresnou autoritou
Služba na odvoz komunálneho odpadu riadená samotnou samosprávou
Služba na odvoz komunálneho odpadu riadená okresnou autoritou

Medzi rokom 2014 (posledný rok bez použitia PAYT) a rokom 2015 (prvý rok používania PAYT) boli monitorované množstvá vyzbieraného pevného komunálneho odpadu. Táto analýza sa zameriava na redukciu odpadu a kontrolu celkovo vyprodukovaného komunálneho odpadu. Zvýšenie vytriedenia a recyklácie odpadu je vyjadrené ako percento celkovo vyprodukovaného zmesového odpadu. Ako vidíme, vo všetkých prípadoch bolo dosiahnuté významné zníženie (-25% až – 35%) zvyškového odpadu, ako tiež znížené hodnoty (až do – 10%) celkovo vyprodukovaného komunálneho odpadu. Celkový objem zmesového odpadu dosahuje hmotnosť medzi 45 až 55 kg na osobu za rok, čo značne redukuje cenu za nakladanie s týmto druhom odpadu.

Samospráva ASamospráva BSamospráva C
10 – 20 000 obyvateľov10 – 20 000 obyvateľov10 000 obyvateľov
Navýšenie triedeného zberu a recyklovania až na 76%Navýšenie triedeného zberu a recyklovania až na 83%Navýšenie triedeného zberu a recyklovania až na 87%
Frekvencia zberu zbytkového odpadu je zredukovaná z 1 za týždeň na 1 za 2 týždneFrekvencia zberu zbytkového odpadu je zredukovaná z 1 za týždeň na 1 za 2 týždneFrekvencia zberu zbytkového odpadu je zredukovaná z 1 za týždeň na 1 za 2 týždne

Čo sa týka frekvencie zberu zmesového komunálneho odpadu, aplikovanie týchto nástrojov dovoľuje prevádzkovateľom odpadových služieb znížiť frekvenciu zberu – typicky z jedného zberu za týždeň na jeden zber raz za dva týždne. Táto situácia taktiež šetrí poplatky ako za zber, tak aj za transport odpadu.