Zenzo

Slovensko čakajú v najbližších rokoch zásadné zmeny v oblasti zberu a recyklácie a likvidácie odpadov. Podľa údajov OECD končí u nás na skládkach až 54 percent z toho, čo vyhodíme. A pritom, dôsledným triedením a následným zhodnotením vieme využiť viac ako štyri pätiny zo všetkých odpadov. Dnešná situácia je preto neúnosná a je potrebné, aby sme sa ešte viac zamerali na ochranu životného prostredia, dôsledné vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadov, či zaujímali sa o prípravu a schvaľovanie legislatívy. Práve to je cieľom nového občianskeho združenia Zenzo.

„Chceme podporovať zavádzanie inovatívnych zberných nástrojov od prahu dverí a nových služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Chceme, aby sa systém triedenia a zberu komunálnych odpadov stal skutočne pohodlným, adresným a spravodlivým. Naším cieľom je, aby samosprávy pre svojich obyvateľov čo najviac využívali systém plať za to, čo vyhodíš,“ hovorí Marián Kobolka z občianskeho združenia Zenzo. Európska únia prijala v roku 2017 predbežnú dohodu, na základe ktorej prijala balík predpisov o odpadoch. Slovensko bude musieť zaviesť ich intenzívnejšiu recykláciu a prispieť k zlepšeniu obehového hospodárstva.

„Členské štáty sa dohodli, že do roku 2025 zvýšia mieru využitia komunálneho odpadu na 55 percent, pričom každých päť rokov sa táto miera bude zvyšovať o ďalších 5 percent. Je preto nevyhnutné spojiť sily. Budeme radi, ak sa k nášmu združeniu pripoja ďalšie organizácie, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, samosprávy, ale aj jednotlivci, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú,“ hovorí Marián Kobolka z občianskeho združenia Zenzo. Zo skúseností našich zahraničných partnerov a členov vieme, že je možné vytriediť pri zdroji 80 % odpadov. Túto skúsenosť a odborné rady by sme radi priniesli aj na Slovensko a prispeli tak k splneniu národných cieľov. Budeme taktiež aktívne podporovať predovšetkým predchádzanie vzniku odpadov a zvyšovanie miery kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu. Združenie sa bude aktívne zapájať aj do diskusných stretnutí, konferencií a podujatí v oblasti životného prostredia. Bokom neostane ani podpora výskumu a vývoja z oblasti ochrany životného prostredia.

Zdroj: Pravda