Zenzo

Deň 5.5.2022 sa stal pre odpady na Slovensku historickým – uskutočnila sa u nás totiž prvá analýza kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností (K-BRKO). Organizovalo a realizovalo ju OZ Zenzo, ktoré je zároveň autorom štúdie k zberu kuchynského BRKO v Bratislave. Ten sa začal v Bratislave zbierať minulú jeseň v pilotnej mestskej časti – v Lamači. Cesta k zmene v nakladaní s odpadmi je pre každé mesto výzvou. Ak je však správne uchopená, na konci prináša ovocie – v tomto prípade doslova. 

Systém, ktorý mesto Bratislava pre tento zber zaviedlo, je veľmi špecifický. Od marca tohto roku prebieha distribúcia nádob a vreciek na kuchynský BRKO. Domácnosti dostanú 10 litrový košík pre zber kuchynského BRKO a zásobu kompostovateľných vreciek na jeden rok. Tie následne zauzlené vyhadzujú do 20 litrových nádob (distribuovaných samostatne domácnostiam v rodinných domoch), alebo do 240 litrových nádob (distribuovaných spoločne pre domácnosti v bytových domoch). Distribúcia je vykonávaná osobne pracovníkmi OLO a prebieha spolu s intenzívnou vzdelávacou  kampaňou. Od marca tohto roku sa do zberu kuchynského BRKO postupne zapájajú všetky  bratislavské mestské časti a zber by mal v celom meste fungovať už v novembri. 

Priebeh analýzy

Prvá analýza kuchynského BRKO skúmala kvalitu vytriedenia a čistotu kuchynského BRKO  vyzbieraného v Lamači, kde je tento zber zavedený najdlhšie. 5. mája sme vo vonkajších priestoroch spoločnosti OLO oddelene analyzovali 735,75 kg kuchynského BRKO z bytových domov a 99,46 kg kuchynského BRKO z rodinných domov, ktoré boli špeciálne vyzbierané ako štatistická vzorka z Lamača. Tím pozostával z členov OZ Zenzo, OZ Priatelia Zeme – SPZ, zamestnancov OLO a Oddelenie životného prostredia magistrátu mesta Bratislava. Zberové vozidlo odpad vysypalo na pripravenú plochu, účastníci analýzy si nasadili ochranné pomôcky a pustili sa do práce. Podľa metodiky manuálne triedili rozličné zložky na nečistoty a samotný podiel správne vytriedeného kuchynského odpadu. Počas analýzy pozorovali, v čom obyvatelia robia chyby a kde je priestor na zlepšenie. Jednotlivé zložky sa nakoniec zvážili a vyhodnotil sa hmotnostný pomer. 

Ako triedia kuchynský BRKO Lamačania v bytových domoch?

Z analyzovanej vzorky tvoril kuchynský BRKO 88,99 %. Ďalších 7,41 % tvoril odpad zo záhrad a 2,62 % tvorili kompostovateľné vrecká. Okrem rozložiteľných nečistôt tu nerozložiteľné odpady tvorili 0,57 % znečistenia.

Ako triedia kuchynský BRKO Lamačania v rodinných domoch?

Odpad z rodinných domov tvoril z 97,20 % kuchynský BRKO a 2,33 % bolo zastúpených kompostovateľnými vreckami. Okrem rozložiteľných nečistôt tu nerozložiteľné odpady tvorili 0,25 % znečistenia.

Používajú obyvatelia pre zber správne vrecká?

Potešujúce je, že drvivá väčšina si zvykla vrecká s kuchynským odpadom zauzliť. Vďaka tomu sa zníži znečistenie 20 litrových aj 240 litrových nádob, uľahčí sa manipulácia a zníži sa aj zápach v nich.  Používanie správnych vreciek pri triedení kuchynského odpadu je naozaj dôležité a analýza sa teda  nevyhla ani im. Zistilo sa, že v kuchynskom odpade z bytových domov sa nachádzalo 92,72 % kompostovateľných bioplastových vreciek distribuovaných mestom, 5,02 % nekompostovateľných plastových vreciek, 1,03 % vlastných bioplastových kompostovateľných vreciek a 1,23 % papierových kompostovateľných vreciek. Pomer vreciek používaných v rodinných domoch vyzerá nasledovne: 85,55 % tvorili bioplastové kompostovateľné vrecká distribuované mestom, ďalej sa tu nachádzalo 9,57 % nekompostovateľných plastových vreciek a 4,88 % vlastných bioplastových kompostovateľných vreciek. Táto analýza nám ukázala potrebu prijatia opatrení na minimalizáciu znečistenia v triedenom zbere kuchynského BRKO, ktoré je však na veľmi nízkej úrovni.

Ako sa teda Lamaču darí triediť kuchynský odpad?

V odpade sa nachádza minimálne množstvo výluhu (voľnej tekutiny), čo hovorí o správnosti používania prevetrávaných kuchynských košíkov spolu s priedušnými vreckami. To všetko v kombinácii s vysokou frekvenciou zberu (2x týždenne) zabezpečujúcou komfort pre obyvateľov. To však zďaleka nie je jedinou dobrou správou. Samotné zistenia o úrovni znečistenia kuchynského BRKO sú naozaj potešujúce. V rámci odpadu z bytových domov bolo nerozložiteľné znečistenie na úrovni 0,57 % celkovej analyzovanej hmotnosti, kým v odpade z rodinných domov to bolo ešte menej – 0,25 %. V oboch typoch zástavby bolo znečistenie veľmi nízke – a to aj v porovnaní s inými európskymi metropolami. V nemeckom Mníchove sa napríklad znečistenie kuchynského BRKO  pohybuje pod 5 %. Tieto čísla sú dôkazom, že Bratislava je na tom veľmi dobre a môže sa stať premiantom v nakladaní s odpadmi v Európe. Dôležité je však nezaspať na vavrínoch a pokračovať v snahe o čo najlepšie výsledky. Osveta, informovanie a motivovanie občanov sú v snahe o čo najvyššiu kvalitu zberu mimoriadne potrebné. Kuchynský odpad sa v Bratislave bude zbierať postupne vo všetkých mestských častiach a dúfame, že podobnými výsledkami sa koncom roka bude môcť pochváliť celé mesto.