Zenzo

„Štúdia o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava“

Projekt s vyčerpávajúcim názvom, no s veľkým prínosom pre naše hlavné mesto. Okrem tých, ktoré svoj odpad energeticky zhodnocujú, majú samosprávy na Slovensku od 30.6. 2021 povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností. Tento deadline sa Bratislavy a Košíc netýka, keďže tieto mestá svoj odpad energeticky zhodnocujú. Čas na zavedenie zberu kuchynského odpadu z domácností majú do konca roku 2023. Napriek tomu sa hlavné mesto rozhodlo urobiť krok vpred už teraz.

Na štúdii o nastavení nového zberu kuchynského odpadu pre mesto Bratislava sme začali pracovať už v roku 2020. Momentálne výsledky triedenia odpadu na Slovensku nie sú postačujúce a pre splnenie environmentálnych cieľov Európskej Únie a našej krajiny je potrebné zvýšiť mieru vytriedenia komunálneho odpadu. Práve správne nastavený zber kuchynského odpadu z domácností vo významnej miere pomôže odľahčiť odpadové hospodárstvo a nasmerovať ekonomiku smerom k udržateľnosti. Na vypracovaní štúdie spolupracujeme s našimi zahraničnými i slovenskými expertmi, ktorí majú v oblasti odpadového hospodárstva dlhoročné skúsenosti a početné úspechy. Ide najmä o navrhovanie optimálnych schém triedeného zberu odpadov, projektovanie zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ako aj podrobná znalosť našej i európskej legislatívy.

Nový systém triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností v Bratislave navrhujeme predovšetkým s ohľadom na spokojnosť obyvateľov a samosprávy, ako aj na dosiahnutie priaznivých odpadovo-hospodárskych a environmentálnych výsledkov. Vďaka využitiu medzinárodného know-how, moderných technológií a postupov bude návrh nového zberu kuchynského odpadu transparentný, adresný a motivujúci.